Referensi Terlengkap Mazhab Maliki

Referensi Terlengkap Mazhab Maliki

Kitab ini, At-Taudhih Syarhu Mukhtashar Ibnu al-Hajib, yang ditulis oleh Khalil bin Ishaq Al-Jundi adalah syarah kitab mazhab Maliki yang berjudul Jami’ul Ummahat, karya seorang ulama tersohor bernama Ibnu al-Hajib. Secara tidak langsung kitab ini adalah hasil karya dari dua ulama besar mazhab Maliki, yaitu Ibnu al-Hajib sebagai pemilik kitab Jami’ul Ummahat dan  Khalil bin Ishaq al-Jundi sebagai pensyarah kitab Jami’ul Ummahat yang diberi judul dengan At-Taudhih Syarhu Mukhtashar Ibnu al-Hajib.

AT-TAUDHIH SYARHU MUKHTASHAR IBNU AL-HAJIB

(Khalil bin Ishaq al-Jundi al-Maliki)

Nama penulis kitab ini adalah Abu Dhiya’ Khalil bin Ishaq bin Musa bin Syu’aib al-Kurdi al-Mishri al-Maliki, lebih sering dipanggil dengan al-Jundi. Pada zamannya, di Mesir, beliau adalah seorang pembawa bendera mazhab Maliki. Dilahirkan pada permulaan abad ke delapan Hijriyyah, tumbuh dewasa di Cairo (Mesir) dan bertafaquh kepada syaikh-syaikh Mesir, di antaranya adalah: Abu Abdillah Muhammad al-Farisi yang kerap dipanggil dengan Ibnu al-Hajj (737 H), Abu Muhammad Abdullah al-Manufi (749 H), dan Abdurrahman bin Muhammad bin Abdul Hamid al-Maqdisi ash-Shalihi (777 H). Beliau lebih banyak menghabiskan hidupnya di Mesir, kemudian berhaji ke Mekkah dan menetap di sana, lalu beliau pergi bersama pasukan Islam ke Iskandariyyah untuk menakhlukkan musuh-musuh Allah.

Banyak hal yang beliau kuasai, beliau adalah seorang pengajar dan pendidik, seorang qadhi, di samping itu beliau juga seorang prajurit. Ahli sejarah berbeda pendapat soal kewafatan beliau, ada yang mengatakan beliau wafat pada tahun 766 H dan dikuburkan di luar kota Mesir.

Mempelajari kitab At-Taudhih sangatlah penting, sebab merupakan pengantar untuk memahami kitab-kitab lain dalam mazhab Maliki, salah satunya adalah Muktashar al-Khalil yang merupakan ringkasan dari kitab At-Taudhih.

Dalam Mazhab Maliki

Bahkan seorang thalibul ilmi dapat mempelajari kitab ini dengan sangat luas sekali, terkhusus dalam mazhab Maliki. Baik seputar hukum-hukum fikih, perkara ushul, kaidah-kaidah fikih, mushthalahat, tarikh, tafsir dan lain sebagainya. Sebab dalam kitab ini terkandung ilmu dan wawasan yang sangat banyak, selain itu cara penyampaiannya yang jelas dan disampaikan dengan bahasa yang mudah difahami.

Maka dari itulah para ulama mensyarah kitab Jami’ul Ummahat milik Ibnu al-Hajib, menta’liqnya, menjelaskan maknanya, serta meruntut rijal perawinya, dan salah satu syarah tersebut adalah At-Taudhih milik Khalil bin Ishaq.

Dalam kitab ini disebutkan kurang-lebih 66.000 permasalahan, ada juga yang mengatakan 50.000 permasalahan yang disarikan dari 60 kitab mazhab Maliki. Diawali dengan pembahasan air, thaharah (bersuci), shalat, zakat, puasa, haji, pernikahan, jual-beli, sedekah, wasiyat dan diakhiri dengan bab al-jami’ (kelengkapan). Kitab ini terdiri dari 9 juz/jilid, sehingga tidak heran jika kitab ini adalah kitab terlengkap dalam syarah Ibnu al-Hajib dibanding dengan kitab-kitab lainnya.

Khalil bin Ishaq mengurai permasalahan-permasalaan serta menyebutkan perselisihan pendapat para ulama, terkhusus dalam mazhab Maliki sendiri, tentunya dengan memperhatikan dalil dan kaidah fikih yang berlaku di kalangan para ulama. Maka dari itu bisa dikatakan kitab ini paling bagus dalam mazhabnya, paling banyak memberi manfaat.

Dalam mensyarah, beliau –Khalil bin Ishaq— menyampaikan dengan cara yang sangat jelas, pertama beliau menyebutkan perkataan Ibnu al-Hajib, bilamana terdapat sebuah istilah atau kata yang sukar untuk difahami maka beliau mensyarahnya, atau jika terdapat istilah fikih yang perlu ditafsirkan maka beliau menafsirkannya. Setelah selesai dari perkataan Ibnu al-Hajib, beliau meluaskannya pada pendapat-pendapat yang lain dan menyebutkan perkara-perkara penting yang perlu diperhatikan seperti pendapat yang masyhur, pendapat yang diterima oleh jumhur mazhabnya, atau pendapat yang menyelisihinya.

baca juga: Kifayatul Akhyar

Perkembangan kitab ini tidak berhenti pada syarahnya saja, namun beberapa ulama telah meringkasnya, seperti yang telah disebutkan di atas yaitu kitab Mukhtashar al-Khalil, serta beberapa ulama telah mentahqiq kitab ini, di antaranya adalah Ahmad bin Ali. Ia mengoreksi kata-kata yang tidak tepat dengan maknanya, kemudian membuat daftar kesalahan-kesalahan tersebut pada mukaddimah kitab ini sehingga memudahkan pembaca untuk mencarinya, menyertakan nash-nash al-Qur’an, mentakhrij ayat dan hadits, memisahkan antara matan dan syarah, serta membuat mukaddimah di awal kitab ini yang mencangkup biografi Ibnu al-Hajib, biografi Khalil bin Ishaq, daftar koreksi dan lain sebagainya. Wallahu a’lam. []

Disarikan dari Mukaddimah At-Taudhih Syarhu Mukhtashar Ibnu al-Hajib, Ahmad bin Ali, hal. 1-56, cet. 1, (secara ringkas).

 

Arif Hidayat

%d bloggers like this: